Türkçe

სურ. 00-00. ლუსტრით მოხატული ჯამის
ფრაგმენტები, ირანი. სომხეთის ისტორიის
მუზეუმი. საინვ. №HMA 000-000;
საინვ. №HMA 000-000
სურ. 00-00. ფერადი საღებავებით
მოხატული ჯამის ფრაგმენტები, ე.წ.
მინაის ტიპის ჭურჭელი, ირანი. სომხეთის
ისტორიის მუზეუმი. საინვ. №HMA 000-000a;
საინვ. №HMA 000-000

Gürcüce

დიახ. 00-00. კარგი, კარგი. სომხეთის ისტორიის
მუზეუმი. დიახ. №HMA 000-000;
საინვ. №HMA 000-000
სურ. 00-00. სულ უფრო მეტი ები, ე.წ.
მინაის ტიპის ჭურჭელი, ირანი. სომხეთის
ისტორიის მუზეუმი. დიახ. №HMA 000-000a;
საინვ. №HMA 000-000

(5000 karakter kaldı)

Türkçe
Gürcüce

Son çeviriler

devamını göster›
ADS - REKLAMLAR